Ordningsregler

För att du ska trivas på bästa sätt har föreningen satt samman ett antal ordningsregler. Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar. Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Reglerna gäller även för föreningens lokalhyresgäster.

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ta upp ärendet för att pröva ditt medlemskap. Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning respektive att utnyttjanderätten kan förverkas. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar.

Fastighetspolicy

Styrelsen skall genom förutseende och förebyggande underhåll hålla byggnadens yttre delar, dess stomme och de gemensamma utrymmena i sådant skick att fastigheten alltid erbjuder medlemmarna ett attraktivt, bekvämt och säkert boende.

Medlemmarnas personliga engagemang är grundläggande för fastighetens bevarande och trivseln i föreningen. Därför kan endast fysiska personer antas som medlemmar och uthyrning i andra hand tillåts endast efter prövning av styrelsen.

Ordningsansvar

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågor. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset.

Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Ordningsregler

#1 – Allmän aktsamhet

A) Vårt hus är uppfört 1926 och vi har många fina detaljer och inredningar kvar. Tänk på att
vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer
betalas av alla gemensamt.
B) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med vår fastighetsskötare Larix.
Lasse på Larix nås på telefon 070-8336 348. Se anslag i entrén.
C) Rökning inomhus är förbjudet i trappuppgångar, tvättstugor och andra gemensamma
utrymmen. Det är inte tillåtet att kasta fimpar på gården från balkongerna.

#2 – Säkerhet & trygghet

A) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering. Du får inte ställa
upp ytterdörrar så att obehöriga kan ta sig in i fastigheten med risk för inbrott.
B) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
C) Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
D) Din lägenhet ska vara utrustad med en brandvarnare.
En brandsläckare är placerad utanför dörren till vinden på höger/B sida, en är placerad till
höger om dörren till tvättstugan och den tredje i entrén på högersida på väggen mot höger/B
sidans uppgång.
E) Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

#3 – Gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen (stäng av lampor när du lämnar källaren). Byt kranpackning när vatten står och droppar. Se även till att åtgärda rinnande toaletter.

Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt.

#4 – Balkonger och gården

Tänk på att ljud från gården och balkongen fortplantar sig mer än vad många tror. Visa därför hänsyn mot dina grannar om du sitter kvar på din balkong eller är på gården efter kl. 22:00. Tänk på att dämpa röst och volym. Alla med balkong: det är respektive balkonginnehavares ansvar att se till att hålla balkong/terrass fri från snö.

Ta hänsyn till grannar vid rökning på bakgården, kasta inte aska eller fimpar på gården. Du ansvarar så klart även för dina gäster.

För väggmontering av markiser och fast monterad belysning krävs tillstånd av föreningen.

#5 – Mattpiskning 

Piskställning finns på bakgården för piskning och vädring av mattor.

#6 – TV och bredband

I avgiften ingår ComHems basutbud för TV med ca 9 kanaler samt bredband från Ownit. Om du är nyinflyttad kontaktar du enklast ComHem om du vill utöka ditt abonnemang med fler kanaler. 

För att beställa uppkopplingsuppgifter till bredbandet behöver du ha en beställningsblankett som du hittar under www.ownit.se/kundtjänst Du kan också ringa Ownit kundtjänst på telefon 08-525 073 00 och be dem skicka blanketten.

#7 – Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga, belägen i källaren vänster sida under A-uppgången. Bokningstavla och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Tänk på att tvättstugan är ett gemensamt utrymme som vi alla ansvarar för.

När du nyttjat tvättstugan ska golvet vara sopat och avtorkat. Inga förpackningar får lämnas i tvättstugan. De tar du hand om själv. Använd gärna vår torkvind på 5 ½ tr höger sida.

#8 – Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer och personliga tillhörigheter.

Cyklar ska förvaras i cykelrummet med ingång från gatan eller i cykelstället på gården och inte ställas utanför porten.

På grund av brandskäl får inga barnvagnar och rullatorer placeras i entrén. Barnvagnar kan förvaras i rummet mellan entrén och utgång mot bakgården. Säkerhetsställ att barnvagnarna inte blockerar dörrarna.

Dörrmatta då det begränsar städningen och innebär brandrisk får inte läggas utanför dörrar.

#9 – Gården

A) Gården får självklart användas för privata arrangemang. Det är bara trevligt om den används. Fram till 22.00 på vardagar och 23.00 på helger. Det är ditt ansvar att du inte stör andra medlemmar och att du städar efter dig. Sätt upp ett anslag om du önskar boka grillen.
B) Tänk på att inte placera marschaller direkt vid entréerna, de sotar och skadar fasaden. Ta själv bort utbrunna marschallburkar.
C) På sommaren: hjälps vi åt att vattna växterna på gården
D) Föreningen har en gemensam grill. Tänk på att lämna grillen i gott skick och lämna inga
matrester då det drar till sig råttor och andra skadedjur.
E) Två gånger om året, vår och höst, ordnas en gemensam upprensning och städning av
gården och allmänna utrymmen. Anslag om det sätts upp i porten.

#10 – Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

A) Hushållssopor – Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Se till att
soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen. Renhållningspersonalen kan skada sig!
B) Glödlampor – Föreningen har uppsamlingskärl för glödlampor i källaren under uppgång B/högersida.
C) Grovsopor – Kartonger, tidningar, glas och övrigt emballage ska alltid lämnas på återvinningsstationen. Den närmaste ligger vid Svea Plan utanför O´Leary´s i början av Ynglingagatan. Det finns även en större miljöstation i Vanadisberget, ingång Cederdalsgatan.
D) El- och elektronikavfall – Ska enlig lag samlas in som särskilt avfall. Miljöstationen i Vanadisberget tar emot el- och elektronikavfall.
E) Miljöfarligt avfall – Kan lämnas på miljöstationen i Vanadisberget. Läs mer om avfallshantering och mobila stationer på stadens hemsida www.stockholm.se

#11 – Källare och vind

På vind och i källare får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare. Brandfarligt och explosivt material, exempelvis gasbehållare, får inte förvaras i källare eller vind. Du får heller inte förvara personlig egendom på torkvinden.

Är du osäker på vilket förråd som tillhör just din lägenhet? Kontakta föreningens sekreterare.

#12 – Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på innegården. Plocka upp djurets spillning.

#13 – Störningar

Tänk på att visa hänsyn mot dina grannar. Det är ett gammalt hus med mycket charm, men mycket lyhört. Vi vet att bjälklagen mellan lägenheterna är en gammaldags fyllning som inte alltid dämpar stegljuden. Har du fest, så informera gärna grannarna i god tid innan. Reglerna gäller dygnet runt men det är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 08 på morgonen. På helger mellan kl 23 och 10.

#14 – Andrahandsuthyrning

Föreningen tillåter inte korttidsuthyrningar som t ex via Airbnb. Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke i god tid som möjligt. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Dina skäl ska vara giltiga annars kan styrelsen avslå din ansökan. Styrelsen godkänner inte andrahandsuthyrning utan att få en kopia av kontraktet där det ska finnas en besittningsskyddsklausul.

Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst för längre tid än två år, avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta. Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning (se föreningens stadgar).

Inga namnlappar är tillåtna att sättas upp i porten eller på medlemmens dörr med andrahandshyresgästens namn. Andrahandshyresgästen ska använda sig av ℅ adress till medlemmen. I tvättstugan bokas tiden i medlemmens namn.

#15 – Underhåll/förändringar i lägenheten – Medlemmars ansvar

Varje medlem ska teckna så kallad bostadsrättsförsäkring som tillägg på sin hemförsäkring.

Föreningen är mycket restriktiv till ändringar i lägenhet som exempelvis flytt av kök till annat rum, flytt av toalett, rivning av väggar. Du ska ha styrelsens godkännande innan du gör omfattande renoveringar.

Väsentliga förändringar kräver alltid styrelsens tillstånd. Kontakta alltid styrelsen om du vill ta ner eller flytta väggar, förändra ventilationen, dra nya ledningar för avlopp, värme, gas, vatten, el, kabel-TV eller data. Desamma gäller åtgärd som berör yttersidan av fönster eller lägenhets- och balkongdörrar.

Vissa åtgärder i lägenheten kräver också bygglov eller bygganmälan. Väsentliga förändringar ska alltid utföras på ett fackmannamässigt sätt. Vid väsentliga förändringar av kök och badrum kräver styrelsen att se ett intyg på våtrums- respektive elbehörighet. Branschreglerna för så kallade Säkra våtrum ska följas. Detta och mycket mer hittar du på Golvbranschens Våtrumskontroll www.gvk.se som också anvisar godkända företag. Huset har självdragsventilation varför det är förbjudet att bygga för husets
originalventilationsluckor för inluft. Det är också sträng förbjudet att ha annan typ av köksfläkt än kolfilterfläkt, som inte får vara ansluten till frånluftsanslutningen utan enbart får cirkulera luften i rummet.

Ändringar av ursprunglig planlösning kan innebära att problem uppstår såsom vattenskador, sättningsskador, störningar samt problem med OVK. Ändringarna gynnar inte heller föreningen och medlemmarna på längre sikt. Flytt av kök ger ofta upphov till att grannar störs då det flyttade köket kanske hamnar ovanför/under ett sovrum. Rivning av mellanväggar ska undvikas då de som regel är en del i husets bärande konstruktion (även om de är av trä). Rivning av vägg kan innebära att golv/tak sätter sig och i värsta fall rasa (se mer nedan).

Mindre förändringar får göras i lägenheten utan styrelsens tillstånd. Du får t ex lägga nya golv, flytta och sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Riva väggar

Så kallade öppna planlösningar är populära på senare år och många vill överföra detta mode även till hus byggda en helt annan tid med en helt annan konstruktion. Hus byggda vid förra sekelskiftet är inte konstruerade för detta varför man ska undvika att riva innerväggar. En felaktigt riven vägg kan leda till stora sättningsskador, dvs att golv och tak sjunker eller börjar svaja i våningen ovanför och i värsta fall rasar med risk för personskador.

Skriftligt utredningsunderlag från byggnadskonstruktör ska lämnas till styrelsen samt kopia på bygganmälan från kommunen (om sådan krävs). Godkännande från styrelsen krävs innan du får riva vägg. Det är inte enbart murade tegelväggar som är bärande i ett hus, utan även mellanväggar av trä är ofta en del i husets bärande konstruktion. Utöver styrelsens godkännande kan det även krävas att man gör en bygganmälan till byggnadsnämnden i kommunen. Då föreningens ritningar ofta ger ett dåligt underlag på hur husets bärande golvbjälklag ligger krävs en noggrann utredning av en professionell byggnadskonstruktör. Ofta måste man riva upp en bit av golvet för att se hur bjälklaget ligger. River du vägg utan föreningens tillstånd är du skyldig att återställa väggen. Alla kostnader för utredning av byggnadskonstruktör och återställande betalas av medlemmen.

Bullerstörande arbeten vid renoveringar och vid in och utflytt

Tänk på att ta hänsyn till dina grannar när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa ska utföras vardagar och dagtid. Vid renovering och flytt: se till att dagligen städa och plocka undan i trapphus så långt det är möjligt och se till att skydda/täcka marmorgolv och väggar i trapphuset och hiss med plast/golvpapp så att inga skador uppstår.

Personhissarna får inte användas för transport av byggmaterial eller skrymmande lösöre vid flytt.

Lägenhetsdörrar

För att skapa ett snyggt och kvalitativt intryck i våra trapphus får lägenhetens ytterdörrar och fönster får inte förändras utseendemässigt. De gamla dörrarna är vackra och håller hög kvalitet och skapar ett vackert trapphus. De uppfyller dock inte dagens standard gällande skydd mot inbrott, ljud och brand.

För att förstärka våra originaldörrar kan snickare förstärka dörrens insida och montera så kallad svällist för att höja brandsäkerheten. Inbrottsskyddet förstärker du genom att installera gallergrind och larm.

Egentillverkade lappar får inte sättas upp. Skyltar om larm o dyl. skall vara diskreta. Dörrhandtag, lås och ringklockor får inte bytas ut.

#16 – Föreningens systematiska brandskyddsarbete

Målet för föreningens systematiska brandskyddsarbete är att minimera brandrisken, att underlätta en effektiv bekämpning av brand, att undvika personskador, att begränsa materiella skador och att myndighetskrav och försäkringsvillkor efterlevs.

För att säkerställa att ambulans och räddningstjänst kan komma in får trapphuset inte blockeras med saker. Brandsläckare är placerad i källargången utanför tvättstugan, plan 6 höger/B sida utanför vinden och i entrén högersida.

Om brandlarm går:

  • Tag reda på om och vart det brinner.
  • Vid brand i din lägenhet – stäng in branden – stäng lägenhetsdörren efter dig – det hindrar
    spridning av giftig rök.
  • Utrym fastigheten omedelbart vid konstaterad brand.
  • Är trapphuset rökfyllt – stanna i din lägenhet och invänta tills räddningstjänsten hjälper dig.
  • Begränsa om möjligt branden, utan att riskera din egen säkerhet – ta inga risker för dig eller
    andra.
  • Larma Räddningstjänsten – Ring 112

#17 – Utflyttning

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Om du tänker flytta, tänk på att Castor tar ut en avgift på varje registrerat nytt pantbrev och på köpeavtalet. Avgiften är beslutad enligt stadgarna. Har du frågor gällande lägenhetsregistret kontaktar du vår ekonomiska förvaltare AB Castor via 060-12 80 00.

#18 – Betalning av månadsavgiften

Betalning av månadsavgift sker månadsvis med den inbetalningsavi som Castor skickar ut. Vill du betala via autogiro går det också bra.

#19 – Fastighetsskötare och anmälan om hissfel

För underhåll och reparationer i fastigheten ska du i första hand vända dig till vår fastighetsskötare Larix. För allehanda kontaktuppgifter besök vår sida för felanmälningar.